e-İrsaliye

e-İrsaliye bilindiği üzere 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik belge biçiminde oluşturulmuş sevk irsaliyesine yönelik açıklamalara yer verildiğini söyleyebiliriz. e-İrsaliye kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olup herhangi bir malın fiili sevki için elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine başarılı olarak iletilmesiyle yeterliliği kabul edilen bir belge olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bu yazıda e-İrsaliye kullanılması amacıyla getirilen uygulamanın nasıl olduğu ve e-Fatura kullanan mükelleflerin söz konusu uygulamaya ne zaman geçecekleri hakkında birtakım bilgilere yer vereceğimizi söylemek gerekmektedir.

 

e-İrsaliye uygulaması zorunlu bir uygulama olmadığını söylemek gerekmektedir. Ancak anılan genel tebliğe göre söz konusu uygulamadan, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve yine bu uygulamaya dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan işletmeler mükelleflerin de istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabileceği belirtilen bir sistem olmuştur. e-İrsaliye malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup ununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi esasına dayanan bir sistem olarak hayata geçirilmiştir. Malın fiili sevki sırasında araç içinde bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu olmadığının da altını çizerek söylemek gerekir.

 

Söz konusu kağıt çıktının alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Sevki yapılacak mala ilişkin olarak evrakın düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş olması halinde e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunlu kılınmıştır. Düzenlenecek olan e-İrsaliye Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunlu kılındığı için logo programları ile entegre edilerek çalışmanızı daha da verimli hale getirecektir.